مقایسۀ خودمراقبتی ذهن‌آگاه، سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در متأهلین با و بدون تعارض زناشویی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه روان شناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س)

3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22054/qccpc.2020.45541.2193

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی، خودمراقبتی ذهن‌آگاه و راهبردهای حفظ رابطه در زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران و زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهر تهران بودند که 183 فرد متأهل (گروه اول: 98 نفر و گروه دوم: 85 نفر) به روش نمونه‌گیری در دسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه به‌صورت انفرادی به مقیاس خودمراقبتی ذهن‌آگاه کوک‌کاتن (2015)، پرسشنامۀ تجارب در روابط نزدیک فرالی، والر و برینان (2000) و راهبردهای حفظ رابطۀ استافورد (2011) پاسخ دادند. نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نشان داد که زنان و مردان دارای تعارض زناشویی، در مؤلفه‌های خودمراقبتی ذهن‌آگاه و راهبردهای حفظ رابطه نمرات پایین‌تر و در سبک‌های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نمرات بالاتری نسبت به گروه زنان و مردان بدون تعارض زناشویی کسب کردند. وجود تعارضات حل‌نشده، موجب تضعیف رفتارهای خودمراقبتی، راهبردهای حفظ رابطه و اتخاذ سبک‌های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در زوجین می‌شود، از این‌رو، ارتقای کیفیت رابطه زوجین به کمک آموزش و آگاه کردن آن‌ها نسبت به استفاده از راهبردهای حفظ رابطه می‌تواند زوجین را نسبت به رفتارهای خودمراقبتی و اصلاح سبک‌های دلبستگی یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of Mindful self-care, Attachment Styles and Relationship Maintenance Strategies in Married People with & without Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • Motahhareh Abooie Mehrizi 1
  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi 2
  • Fariborz Bagheri 3
1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات
2 Associate Professor of psychology, Women Research Center, Alzahra Universiy
3 Associate Professor of psychology Islamic Azad University, Science & Research Branch
چکیده [English]

The aim of current study is the comparison of attachment styles, mindful self-care and relational maintenance strategies in Married People with & without Marital Conflict. The research method is descriptive and causal–comparative. The statistical population included two groups of married men and women who living in Tehran city and the other group was married men and women referring to counseling centers located in Tehran city, the sample size was 181 people (group1: people and group 2: 85 people) who voluntary participated in research. Both groups have individually answered to Mindful Self-care Scale from Cook-Cottone (2015), Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire from Fraley, Waller & Bernan (2000), and Relational Maintenance Strategies Measure from Stafford (2011). The results from running MANOVA test showed that in compare to non-distressed married people, the distressed married people had lower scores in mindful self-care and relationship maintenance strategies and higher scores in avoidant and anxious attachment styles. Unresolved conflicts in couple’s relationship can weaken their self-care behaviors, relationship maintenance strategies and lead to acquire avoidant and anxious attachment styles. Therefore, improving the quality of couple’s relationship by means of their training and awareness about relationship maintenance strategies can help them with their self-care behaviors and attachment style improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • mindfulness self-care
  • relationship maintenance strategies