نقش هوش موفق و همدلی عاطفی در رضایت زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

2 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

3 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

10.22054/qccpc.2020.44144.2174

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی بر رضایت از زندگی زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن بود که در افراد متأهل ساکن شهر قم در اردیبهشت ماه سال 1397 انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تعداد حجم نمونه ۱۶۵ نفر با روش در دسترس انتخاب شده که به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ(1989) ، مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین (1972) و مقیاس هوش موفقیت گریگورنکو و استرنبرگ(2002) پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج نشان داد که هوش موفقیت با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار داشت و از میان ابعاد هوش موفقیت تنها هوش عملی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار داشت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد هوش موفقیت قابلیت پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارد. همچنین سن در رابطه بین هوش و رضایت نقش تعدیل گر ندارد. به این معنا که هوش موفقیت در هر سنی پیش‌بینی کننده رضایت زناشویی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of successful intelligence and emotional empathy in marital satisfaction Considering the moderating role of age

نویسندگان [English]

  • susan jahandoost 1
  • zohre alaedini 2
  • hajar barati 3
1 M.A Thesis Counseling.Faculty of Education, Psychology and Art،Department of Counseling.Almahdi Mehr Isfahan Institute of Higher Education .Isfahan.Iran
2 M.A Thesis Counseling.Faculty of Education, Psychology and Art،Department of Counseling.Almahdi Mehr Isfahan Institute of Higher Education .Isfahan.Iran
3 M.A Thesis Counseling . Faculty of Education Psychology . Isfahan University . Isfahan .Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of emotional empathy and Successful Intelligence on marital satisfaction with Considering the moderating role of age. The study population consisted of all couples living in the city of Qom in May 1397. 165 people were selected by the Convenience method as a sample group and responded to Inrich's Marital Satisfaction Inventory (1989), the affective empathy scale of Mehrabian and Epstein (1972), and the Grigorenko and Sternberg intelligence scale (2002). The results showed that successful intelligence has a positive and significant relationship with marital satisfaction.Among the dimensions of successful intelligence, only practical intelligence has a positive and significant relationship with marital satisfaction.Regression analysis also showed that successful intelligence has the ability to predict marital satisfaction. But emotional empathy did not show a significant relationship with marital satisfaction. Also, examining the mediating role of age, the findings showed that age does not moderate the relationship between successful intelligence and marital satisfaction. According to the findings of the research, it is suggested that in order to increase the marital satisfaction of couples, in education, emphasis should be placed on the beliefs of the components of successful intelligence that increase the satisfaction of the marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful intelligence
  • emotional empathy
  • Life Satisfaction
  • couples