اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/qccpc.2020.37861.2025

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 بود. ابزار تحقیق پرسشنامه اضطراب حالت صفت اشپیل برگر( STAI )بوده است. نمونه پژوهش حاضر 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان قدس به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابتدا از تمام افراد نمونه پیش آزمون گرفته شد. در ادامه مادران دانش آموزان گروه آزمایش طی شش جلسه تحت آموزش مولفه های تربیت جنسی قرار گرفتند. در انتها پس آزمون از اعضای گروه نمونه گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون ANCOVA (تحلیل کوواریانس تک متغیری) نشان دهنده تفاوت معناداری بین دو گروه با 99 در صد اطمینان بود.میانگین تعدیل شدۀ متغیر اضطراب در گروه آزمایش 67/64 و در گروه کنترل 66/89 بود که نشانگر اضطراب کمتر در گروه آزمایش بود. در متغیر اضطراب صفت میانگین تعدیل شده در گروه آزمایش 68/33 و در گروه کنترل 18/44 بود. میانگین تعدیل شده متغیر اضطراب حالت در گروه آزمایش 08/31 و در گروه کنترل 38/45 بود که نشان داد اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایش کاهش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching sexual education component to mothers on anxiety fifth and sixth grade girls shahre ghods

نویسندگان [English]

  • samira tavoosi 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Hosein Salimi Bajestani 3
1 Consultation Group, School of Psychology, Allameh Tabatabaei University
2 Professor of Allameh Tabataba'i University Consulting Group
3 Assistant Professor at Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

This study has been aimed to evaluate the effectiveness of sexual education component to the mother's on anxiety the fifth and sixth grade girls. Research method was Quasi-experimental study with pretest – posttest and control group. The study population included all fifth and sixth grade girls in the Ghods city have formed the 93-94 school year. Research tool was Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Research sample have been 30 primary school students Ghods city who were selected randomly Cluster. And then randomly divided into control and experimental groups.at first all of subjects were pre-test. At fallowing the mothers of students in the experimental group received six sessions of sexual education component and at the end post-test was taken from sample group. Results analyzed using ANCOVA represents the difference between the two groups was 99% sure. The average modified Anxiety variable in experimental group was 67/64 and 66/89 in the control group that indicating less anxiety in the experimental group. The average modified trait Anxiety variable in the experimental group were 68/33 and 18/44 in the control group. The average modified state Anxiety variable in the experimental group were 31/08 and the control group 38/45 that showed trait and state anxiety decreased in the experimental group. So in this study, the researchers came to the conclusion that teaching sexual education component to mothers in reducing anxiety of girls has been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upbringing
  • Sexual education
  • Anxiety