نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقی می­باشد. روش پژوهش حاضراز نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل دارای همسر معتاد در شهرستان پارساباد در سه‌ماهه سوم سال 1398 بود (N=216). 124 زن دارای همسر معتاد به‌عنوان نمونه و با روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های ناگویی خلقی تورنتو بگبی و همکاران (1994)، استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983)، افسردگی بک و همکاران (1996) و افکار خودکشی بک (1961) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با آزمونه‌ای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام و نرم‌افزار­20-SPSS تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان داد که استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقی می­توانند، افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد را به‌طور معنی­دار پیش­بینی کنند (05/0>P). با توجه به نتایج پژوهش می­توان بیان کرد که استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقیاز عوامل دخیل در افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد می­باشند که می­توان در برنامه­های پیشگیری از این آسیب روان‌شناختی و اجتماعی، این متغیرها را موردتوجه جدی قرارداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Depression and suicidal ideation of women with addicted spouse in Parsabad border town based on perceived stress and alexithymia

نویسندگان [English]

  • s g 1
  • akbar atadokht 2

2 mohaghegh university

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of perceived stress and alexithymia in predicting depression and suicidal thoughts in Women with addicted spouses. The present study was a descriptive-correlational study. 124 The woman with addicted spouse was available sampling method. The data were collected using Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Perceived stress scale, Beck depression inventory-II)BDI-II( and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) analyzed by SPSS-20 software, Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. The findings of the present study showed that perceived stress and alexithymia can predict depression and suicidal thoughts in Women with addicted spouses. Perceived stress and alexithymia are factors contributing to the depression and suicidal ideation of Women with addicted spouses who can be considered in prevention programs for these psychological and social disorders.The purpose of this study was to investigate the role of perceived stress and alexithymia in predicting depression and suicidal thoughts in Women with addicted spouses. The present study was a descriptive-correlational study. 124 The woman with addicted spouse was available sampling method. The data were collected using Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Perceived stress scale, Beck depression inventory-II)BDI-II( and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) analyzed by SPSS-20 software, Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. The findings of the present study showed that perceived stress and alexithymia can predict depression and suicidal thoughts in Women with addicted spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Depression
  • Perceived stress
  • Women
انیسی، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سیدحسین؛ احمدی نوده، خدابخش. (1384). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) در سربازان. مجله طب نظامی، 7(1)،37-33.
برجعلی، محمود؛ ناصری نیا، سجاد. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 10(40)؛ 133-154.
بشارت، محمد علی؛ افقی، زهرا؛ آقایی ثابت، سارا؛ حبیب نژاد، محمد؛ پورنقد علی، علی؛ گرانمایه پور، شیوا. (1392). نقش تعدیل کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 15،43-52.
تقی پور، شیوا؛ باغستانی، محمد حسین؛ سعادتی، نادره. (1398). بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 13(51)، 71-88.
توده رنجبر، محسن؛ عراقی، فاطمه. (1397). بررسی وضعیت سلامت روانی زنان دارای همسر معتاد. مجله پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 2.
رجبی، غلامرضا؛ و کارجو کسمایی، سونا. (1391). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II). فصلنامه اندازه‌گیری تربیت،3(10)، 139-158.
سعیدی، میلاد. (1399). بررسی مؤلفه­های احساس امنیت روانی خانواده­های ایرانی و آسیب‌شناسی آن در خرده نظام‌های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(41)؛ 211-234.
معینی، پوپک؛ ملیحی الذاکرین، سعید؛ اسدی، جوانشیر؛ خواجوند خوشلی، افسانه. (1398). اثربخشی آموزش و درمان فراشناختی بر احساس انسجام و کیفیت زندگی همسران مردان مبتلابه اعتیاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،13(54)؛181-204.
نیکبخت نصرآبادی، علیرضا؛ پاشایی ثابت، فاطمه؛ و بستامی، علیرضا. (1395).تجربه زندگی با همسر معتاد: یک مطالعه پدیدار شناسی. مجله پژوهش پرستاری ایران، 11(1)، 62-75.
Alizadeh, A., Saeid Afkhamoshoara, F., Kamalodini, M. H., Rakhshanizadeh, F., &Talebi, M. (2019). Epidemiology of Suicidal Attempts by Poisoning and Related Risk Factors in Pregnant Women in Imam Reza Hospital, Mashhad, IranInternational Journal of Pediatrics, 7(7), 9753-58.
Alsunni, A., & Latif, R. (2014). Perceived stress among medical students in preclinical years: A Saudi Arabian perspective. Saudi Journal for Health Sciences, 3(3),155-9.
Ammerman, B. A., Kleiman, E. M., Uyeji, L. L., Knorr, A. C., & McCloskey, M. S. (2015). Suicidal and violent behavior: The role of anger, emotion dysregulation, and impulsivity. Personality and IndividualDifferences, 79, 57-62.
Asghari, F., Sadeghi, A., Aslani, K., Saadat, S., &Khodayari, H. (2013). The Survey of Relationship between Perceived Stress Coping Strategies and Suicide Ideation among Students at University of Guilan, Iran. International Journal of Education and Research, 1(11), 111-118.
Bagby, R., Parker, J.D., & Taylor, G.J. (1994). The twentyitem Toronto Alexithymia scale-I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of PsychosomaticResearch, 38(1), 23-32.
Bagby, R.M., Taylor, G.J., & Ryan, D. (1986). Toronto Alexithymia Scale: relationship with personality and psychopathology measures, 45(4), 207-15.
Basharpoor, S., & Jani, S. (2020). The role of mindfulness and alexithymia in reducing depression and anxiety in women victims of spouse violence. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6 (6),55-65.
Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory – II. The Psychological Corporation. Harcourt Brace & Company San Antonio.
Bickford, D., Morin, R. T., Nelson, J. C., &Mackin, R.S. (2019). Determinants of Suicide-related Ideation in Late Life Depression: Associations with Perceived Stress. The American Journal of Geriatric Psychiatry,27(3), 164-165.
Black, J., Bond, M. A., Hawkins, R.,& Black, E. (2019). Test of a clinical model of poor physical health and suicide: The role of depression, psychosocial stress, interpersonal conflict, and panic. Journal of Affective Disorders, 257(1), 404-411.
Bowles, M,A., DeHart, D., & ReidWebb, j. (2013). Family Influences on Female Offenders Substance Use: The Role of Adverse Childhood Events amongIncarcerated Women. Journal of Family Violence.27(7),681-6.
Cervantes, R.,C, Gattamorta, K., A, & Berger-Cardoso, J. (2019). Examining Difference in Immigration Stress, Acculturation Stress and Mental Health Outcomes in Six Hispanic/Latino Nativity and Regional Groups. Journal of Immigrant and Minority Health, 21(1), 14-20.
Cohen, S., Kamarak, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.
De Berardis, D., Fornaro, M., Valchera, A., Rapini, G., Di Natale, S., De Lauretis, I., Serroni, N., Orsolini, L., Tomasetti, C., Bustini, M., Carano, A., Vellante, F., Perna, G., Core, L., Alessandrini, M., Fraticelli, S., Martinotti, G.,& Di Giannantonio, M. (2019). Alexithymia, resilience, somatic sensations and their relationships with suicide ideation in drug naïve patients with first-episode major depression: An exploratory study in the "real world" everyday clinical practice. Early Intervention in Psychiatry

Demirkol, M. E., Tamam, L., Namli, Z., Karaytuğ, M. O., & Uğur, K. (2019). Association of Psychache and Alexithymia With Suicide in Patients With Schizophrenia. The Journal of Nervous and Mental Disease, 207(8), 668-674.

Fietz, J., Valencia, N., & Silani, G. (2018). Alexithymia and autistic traits as possible predictors for traits related to depression, anxiety, and stress: A multivariate statistical approach. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 24 (4),901-908.
Furnham, A. (2010). 50 Theory of Psychology That You Should Know; Scientific Publishers PWN: Warsaw, Poland, 41–42.
Ghasemnegad, S., & Noorizadeh, M. (2016). Determine the level of anxiety and depression in women with addicted husbands. cjhaa, 1(1),36-41.
Hawton, K., Saunders, K. E., & O’Connor, R. C. (2012). Self-harm and suicide in adolescents. Lancet, 379, 2373–2382.
Hemming, L., Haddock, G., Shaw, J., & Pratt, D. (2019). Alexithymia and Its Associations With Depression, Suicidality, and Aggression: An Overview of the Literature. Front Psychiatry, 10: 203.
Hintikka, J., Honkalampi, K., Lehtonen, J., & Viinamaki, H. (2001) Are alexithymia and depression distinct or overlapping constructs?: A study in a general population. Compr Psychiatry, 42(3), 234-9.
Hyphantis, T., Paika, V., Almyroudi, A., Kampletsas, E.D., Pavlidis, N. (2011). Personality variables as predictors of early non-metastatic colorectal cancer patients´ psychological distress and health-related quality of life: a one-year prospective study. J Psychosom Res, 70 (5), 411-21.
Jahangir Maghsoudi, J,. Alavi, A., Sabzi, Z.& Mancheri, H. (2019). Experienced Psychosocial Problems of Women with Spouses of Substance Abusers: A Qualitative Study, 7(21), 3584–359.

Kahrezaee, F., Kord Tamini, B., Khoshdel Daryasari, S., Mahdavi, A., Rigi Kooteh, B., Qadimi, A. (2018). Coping with Stress, Depression and Fear of Negative Social Evaluation through Comparing Wives of Addicted and non-Addicted Men.?. J Inj Violence Res, 11(1), 53-64.

Katz, J., Martin, A.L., Page, M.G., Calleri, V. (2009). Alexithymia and fear of pain independently predict heat pain intensity ratings among undergraduate university students.,14 (4),299-305.Farhad KAHRAZEDepartment of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, IranFind articles by Farhad KAHRAZEE

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational andPsychological Measurement,30,607-610.
Lee, H. S., & Bae, S. Y. (2019). Analysis of the Convergent Relationship between Stress Factors and Depression Levels in a College. Journal of Digital Convergence, 17(4),219-227.
Leweke, F., Leichsenring, F., Kruse, J., & Hermes, S. (2012). Is alexithymia associated with specific mental disorders. Psychopathology, 45, 22-28.
Loas, G., Dalleau, E., Lecointe, H., & Yon, V. (2016). Relationships between anhedonia, alexithymia, impulsivity, suicidal ideation, recent suicide attempt, C-reactive protein and serum lipid levels among 122 inpatients with mood or anxious disorders. Psychiatry Research, 246, 296-302.

Miller, A. B., & Prinstein, M. J. (2019).Adolescent Suicide as a Failure of Acute Stress-Response Systems. Annu Rev Clin Psychol, 7(15), 425-450.

Morrow, A. (2011). Steress Definition. Retrieved from: Dying. About.com/od/glossary/g/ stress.htm.
Owens, S. A., Helms, S. W., Rudolph, K. D., Hastings, P. D., Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2019). Interpersonal Stress Severity Longitudinally Predicts Adolescent Girls’ Depressive Symptoms: the Moderating Role of Subjective and HPA Axis Stress Responses. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(5), 895-905.
Pereira-Morales, A. J., Adan, A., Forero, D. A., (2019). Perceived Stress as a Mediator of the Relationship between Neuroticism and Depression and Anxiety Symptoms. Current Psychology, 38(1), 66-74.
Rahnavardi, M., Ahmadi Doulabi, M., Kiani, M., Pur Hoseyn Gholi, A., Shayan, A. (2018).Comparing Husbands’ Addiction in Women With and Without Exposure to Domestic Violence. J Holist Nurs Midwifery, 28)4),231-238.
Rajabi, Gh., & Karjo Kasmaie, S. (2013). [Psychometric properties Beck Depression Inventory-second edition (BDI-II-persian)]. Quar Educ Measu, 3(10), 139-57.
Raymond, P. Tucker, R. P., Testa, R. J., Reger, M. A., Simpson, T. L., Shipherd, J. C., & Lehavot, K. (2019). Current and MilitarySpecific Gender Minority Stress Factors and Their Relationship with Suicide Ideation in Transgender Veterans. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 49(1), 155-166.
Ronel, N., & Levy-Cahana, M. (2011). Growing-up With a Substance-Dependent Parent: Development of Subjective Risk and Protective Factors. Substance Use & Misus,46(10),608-19.
Saarijarvi, S., Salminen, J. K., & Toikka, T.B. (2001). Alexithymia and depression: A 1-year follow-up study in outpatients with major depression. J Psychosom Res, 51:729-33.
Wang, S. Y., Jiang, X. Y., Jan, W. C., & Chen, C.H. (2003). A comparative study of postnatal depression and its predictors in Taiwan and mainland China. Am J Obstet Gynecol,189(5),1407-12.
Zhang, Y., Peters, A., & Chen, G. (2018). Perceived Stress Mediates the Associations between Sleep Quality and Symptoms of Anxiety and Depression among College Nursing Students. Int J Nurs Educ Scholarsh,15(1)