نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده رفاه

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشکده رفاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی درک زنان از ماهیت تنظیم روابط جنسی و نقش آن بر کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 16 زن متاهل 20 تا 45 ساله مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1400 بود. نمونه‌گیری به صورت هدف‌مند و به شیوه در دسترس انجام شد. ملاک ورود به تحقیق رضایت از زندگی زناشویی(استفاده از پرسشنامه انریچ) و نداشتن سابقه طلاق و پیمان‌شکنی بود و داده‌ها با استفاده از مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختار‌یافته گرداوری شد.. یافته‌های تحقیق شامل 86 کد باز، 11 کد محوری و کد انتخابی «کارکرد حمایتی رابطه جنسی» به دست آمد. عوامل بسترساز شامل سرمایه‌های روانشناختی ‌شخصی مانند مدیریت فضای ذهنی؛ چشم‌اندازهای معنادهنده مانند معنای تعهد و پویایی‌های بین فردی مانند تصمیم‌گیری مشترک و مکملیت بود. عوامل مداخله‌گر شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند سبک زندگی حمایت‌گرانه و موانع شامل موانع افقی از جمله کمبود امکانات رفاهی و موانع پیرامونی مانند مشکلات خانواده مبدا بودند. راهبردها شامل پیوستگی رضایت‌بخش، سهم‌گذاری در رابطه جنسی تنظیم شده و مهارت‌های ارتباطی بود که موجب پیامدهای فردی (سلامت جسمی و روحی) و پیامدهای بین‌فردی (احساس امنیت در رابطه و افزایش تاب‌آوری) شد. به این ترتیب، کارکرد تنظیم روابط جنسی در خانواده دارای پیامدهایی است، پیامد اولیه‌ آن افزایش انعطاف‌پذیری و سازگاری در خانواده و پیامد ثانویه آن شامل افزایش کیفیت زندگی و کاهش عوامل گسست در خانواده است که سلامت روان افراد و شکل‌گیری زندگی مطلوب خانوادگی و اجتماعی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women's perception of the role of regulating sexual relations in the family on the quality of married life

نویسندگان [English]

  • Mahboobe salehnia 1
  • javad Khodadadi Sangdeh 2
  • kowsar dehdast 3

1 Refah University

2 Counseling Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran

3 Counseling department of Refahi university

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying women's understanding of the nature of regulating sexual relations and its role on the quality of married life. This research was conducted with a qualitative approach and a database method. The research sample consisted of 16 married women aged 20 to 45 from districts 9 and 10 of Tehran in 1400. Sampling was done in a targeted and accessible way. The criteria for entering the research were satisfaction with married life (using the Enrich questionnaire) and not having a history of divorce and breach of contract, and the data were collected using a semi-structured exploratory interview. The findings of the research included 86 open codes, 11 central codes and the selected code of "Sex Support Function". Foundational factors include personal psychological capital such as mental space management; Meaning-making perspectives were such as the meaning of commitment and interpersonal dynamics such as shared decision-making and complementarity. Intervening factors included cultural and social factors such as supportive lifestyle and barriers including horizontal barriers including lack of amenities and peripheral barriers such as family of origin problems. Strategies included satisfying attachment, participation in regulated sex, and communication skills that led to individual outcomes (physical and mental health) and interpersonal outcomes (feeling secure in the relationship and increased resilience). its primary consequence is increasing flexibility and adaptability in the family, and its secondary consequence includes increasing the quality of life and reducing the factors of disintegration in the family,

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of married life
  • regulation of sex in the family
  • data foundation