1. ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ سید صدر الدین شریعتی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 123-160

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57677.2608

چکیده
  بحث درباره عشق‌ورزی در ایران عموماً در چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌هایی که در غرب صورت گرفته تمرکز یافته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق‌ورزی دانشجویان مجرد و بر مبنای نظریه زمینه‌ای و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. 32 دانشجو (18 دختر و 14 پسر)، به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

یاسر آزاد؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 51-75

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.35734.1964

چکیده
  مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانی های مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابل توجه است و موسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمّی ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت انتخاب شغل در پیش بینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

3. بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 109-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4189

چکیده
  هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد ...  بیشتر

4. بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمد حسینی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ امید میرزایی فندخت

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 23-39

چکیده
  هدف: این پژوهش در جهت بررسی اشتغال در رابطه  میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‏اند تشکیل دادند،در نمونه‏ای متشکل از ...  بیشتر

5. بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فوریت بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی

منا جاسمی؛ محمود گلزاری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5945

چکیده
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان طراحی گردید، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زن مقیم خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل میدادند نمونه آماری شامل 23 دانشجوی 19 تا 26 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس براساس پرسشنامه افسردگی بک، افسرده تشخیص داده ...  بیشتر

6. تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

اقدس سادات رضوی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5873

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد نگرش به انتخاب همسر در بین دانشجویان بود. نوع پژوهش حاضر توصیفی است. در این پژوهش حوزه های طرحواره های اولیه متغیرهای پیش بین و ابعاد نگرش به نحوه انتخاب همسر متغیرهای ملاک بودند. 122 نفر بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

7. مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5869

چکیده
  با توجه به اهمیت سطح سلامت دانشجویان و نحوه مقابله آنها با نحوه فشارهای زندگی دانشجویی در بهبود عملکرد تحصیلی شان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت با یکدیگر و نقش آنها در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 209 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه ...  بیشتر