1. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی

محمد حسین سالاری فر؛ حمیدرضا پور اعتماد

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5929

چکیده
  خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش ...  بیشتر

2. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده نگرانی

محمدحسین سالاری فر؛ حمید رضا پور اعتماد

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5902

چکیده
  فراشناخت یکی از فرایندهای عالی شناختی است که با سایر قابلیت های شناختی رابطه مثبت دارد و از طرف دیگر به عنوان یک عامل زمینه ساز در بیشتر آسیب های روان شناختی مدنظر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مشخص کردن مولفه های فراشناختی بازدارنده و تسهیل کننده نگرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نخست بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ...  بیشتر