1. جایگاه بخشش در فرایند سازگاری با خیانت همسر و اندیشه های اسلامی

طیبه زندی پور؛ اعظم شفیعی نیا

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5882

چکیده
  در این پژوهش ضمن بررسی واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، بخشش به عنوان آخرین مرحله در فرایند سازگاری با خیانت مطرح شده و پاره ای از اندیشه های اسلامی پیرامون بخشش مرور می شود. این تحقیق کیفی است و داده های آن از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. نمونه مورد مطالعه 30 نفر است که از بین 60 نفری که با مشکل خیانت همسر به مراکز مشاوره مراجعه نموده ...  بیشتر