1. تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده‌ سالم: مبتنی بر بافت فرهنگی

جواد خدادادی سنگده؛ اعظم کلائی؛ مرتضی گوهری پور

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 27-60

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.41451.2129

چکیده
  از مهم‌ترین ملاک‌های سلامت کانون خانواده و از پایه‌های رابطه زوجی رضایت از ازدواج است که مفهومی وابسته به بستر خانواده و بافت فرهنگی جامعه است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش داده بنیاد انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق بود که تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

2. حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4425

چکیده
  چکیدههدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن ...  بیشتر