نویسنده = ابراهیم نعیمی
شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-37

10.22054/qccpc.2021.52427.2411

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی


واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 97-122

10.22054/qccpc.2021.60971.2704

محدثه مصلحی؛ ابراهیم نعیمی؛ مهدی واحدی


بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 27-48

10.22054/qccpc.2019.40632.2098

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی


اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 35-55

10.22054/qccpc.2017.17525.1414

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی


بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 27-44

10.22054/qccpc.2016.6720

ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی


بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 109-124

10.22054/qccpc.2015.4189

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی