1. هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت) و تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر مدیریت تعارض زناشویی زوجین

مهوش معاذی نژاد؛ مختار عارفی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 185-212

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50013.2320

چکیده
  روابط صمیمانه زناشویی، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده رضایت از زندگی است. هدف از پژوهش حاضر، هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ارتباطی بر مدیریت تعارض زوجین بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کل زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آوای سروش شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که از میان آن‌ها تعداد ...  بیشتر