1. اثربخشی توانمندسازی روان‌شناختی درکاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتاد

اصغر جعفری؛ صبا جعفری؛ سیدمجید حسینی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 89-109

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.25185.1616

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تاثیر آموزش توانمندسازی روان‌شناختی درکاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی در زنان دارای همسر معتاد انجام شد. جامعه آماری زنان دارای همسر معتاد در شهرستان زنجان بودند. 30 زن دارای همسر معتاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

2. تدوین یک برنامه روانی- آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق

اصغر جعفری

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.23163.1564

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تدوین یک برنامه روانی- آموزشی برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله‌ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق انجام شد. بر اساس مهارت‌های ارتباطی ستیر یک برنامه روانی- آموزشی تدوین شد که به روش گروه متمرکز، روایی محتوایی آن مطلوب بود. در یک طرح آزمایش پیش‌آزمون- پس‌آزمون و یک پیگیری 2 ماهه، اثربخشی آن بررسی شد. ...  بیشتر