1. بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

منیژه احیاء کننده؛ منصور سودانی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5947

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» بود، طرح تحقیق از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد متأهل که در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، در مقیاس عدم احساس موفقیت فردی نمره بالاتر از صدک 50 را کسب کرده بودند، ...  بیشتر

2. بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار

منصور سودانی؛ سهیلا دهقان

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5880

چکیده
  در این پژوهش اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش ارتباط زناشویی زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه اماری این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به مرکز بهزیستی جهرم در سال 1388 می باشند. نمونه شامل 28 زوج است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین 42 زوج داوطلب ...  بیشتر

3. اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده

منصور سورانی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5874

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل –محور بر سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر صورت گرفته است. رویکرد راه حل – محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. نمونه پژوهش شامل 44 زوج است که دارای کمترین سطح سازگاری زناشویی ...  بیشتر