سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

صلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی  هر سه ماه یک بار از سوی دانشگاه علامه طباطبائی، منتشر می شود.

بهای اشتراک برای هر شماره 36000 ریال و برای یک سال 140000ریال است.

هزینه پستی برای هر شماره نیز مبلغ 10000ریال است.

نحوه اشتراک

    واریز وجه اشتراک برای هر شماره یا یک ساله به حساب شماره 98722890 نزد بانک تجارت شعبه شهید کلانتری کد 985 به نام دانشگاه علامه طباطبائی؛