بررسی رابطه میان تمایزیافتگی‌خود و سبک‌های عشق‌ورزی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان تمایزیافتگی با سبک‏های عشق­ورزی و همچنین مقایسه سبک­های عشق­ورزی و سطوح تمایزیافتگی زنان و مردان متاهل شهر مشهد بود.
مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر 120 نفر از افراد متاهل  شهر مشهد که به صورت نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند. برای سنجش تمایزیافتگی از پرسشنامۀ تمایزیافتگی (DSL)و برای سنجش سبک‏های عشق‏ورزی از مقیاس سه گانه اشترنبرگ استفاده­شد. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطۀ خرده‌مقیاس‌های تمایزیافتگی با خرده‌مقیاس‌های آزمون اشترنبرگ و آزمون مقایسۀ دو میانگین مستقل به منظور مقایسه خرده‌مقیاس­های تمایز‌یافتگی و خرده­مقیاس­های آزمون اشترنبرگ درآزمودنی‌های زن و مرد متاهل شهر مشهد مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‏ها نتایج نشان داد که میان خرده­مقیاس‏های صمیمیت، شوریدگی و تعهد اشترنبرگ با خرده مقیاس‌های‌ واکنش هیجانی، جایگاه من، گسلش عاطفی و هم آمیختگی ارتباط معکوس معناداری دارد همچنین نتایج این آزمون نشان داد که بین میزان گسلش عاطفی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد، بدین صورت که آزمودنی­های مرد میزان گسلش عاطفی بیشتری را گزارش نموده­اند. در بقیه خرده­مقیاس‏ها بین دو جنس تفاوت معناداری شاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Differentiation of Self and Styles of Love

نویسندگان [English]

  • S Ghanaat Bajgirani 1
  • A Ghanbari Hashem Abadi 2
  • F zarif 3
1 MA. , Allameh Tabataba’ei University
2 Professor, Ferdosi Mashhad University
3 MA. , Islamic Azad University Torbatjam
چکیده [English]

This research intended to investigate the relationship between differentiation of self and styles of love and to compare styles of love and differentiation of self among married men and women in the city of Mashhad.  Some 120 married persons who were selected as samples were tested. To compare differentiation of self: DSL Questionnaire was used and to compare styles of love, Stenberg’s triangular love scale was employed. Data were gathered through SPSS and meaningful test of correlation coefficient and were analyzed using comparison test of two independent average. Analysis of data showed that reverse significant correlation was found between sub-sales of passion, commitment and sub-sales of emotional reactivity, position, emotional cutoff and fusion with others were reported. In addition, the results revealed that there was a meaningful difference between reactive distancing of men and women including more reactive distancing among men. Analysis of data showed that there was not any significant difference among the rest of sub-scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation of self and styles of love